martes, 8 de junio de 2010

Codolada per en Guillem Genestar, dedicat al marc moll, un passeig pes parc Rubió i TuduríUn passeig pes parc Rubió i Tudurí

Si un dia voleu venir, a's Parc Rubió i Tudurí, aqui a fer una volteta, a veure sa natura neta, des paisatge menorquí, s'aladern de fulla estreta, s'alzina i s'alzineta,
i s'aladern menorquí.
Sa mata, ullastre i es pi, just pujant a sa vorera, trobam herba berruguera, llampuga, motxa i romaní, porradell i porrassí, ruda, bova, didalera, murta, rapa i arangí.

Som a n'es portal de s'era, a porp de cap de cantó, a sa roca hi ha taperera, espareguera i trepó.

Si seguim amb sa figuera, s'olivera i bolleta del bon pastro, es càrritx i es carritxó, camamil.la i camamil.ló, llensó i lletrera visquera, i també hi ha sa trompera, carolina i es garbó.

Es parc Rubió i Tudurí, es un jardí de marina, on s'arbocer i es card marí.

Hi ha bancs per seure, prendre es sol i llegir, i es centre té ua zona humida,
es un parc és natural, i molt ben cuidat està, aqui creix es morrissar, i sa planta medicinal.

També hi ha s'espinal, i es trèvol de bestiar. Es margall i es llevamà i es clavell de penyal, i es cent nusos de la mar, que pot arribar a sa figuera.

Es un parc que es cuida bé, i aqui no hi ha cap bordell. Aqui hi ha es socarrell, i també hi ha s'ametler, també hi ha es garrover, que acompanya es tamarell.

Hi pot haver un card cigrell,i també es card girgoler, aqui hi ha un xiprer
es ginjoler i llengua de passerell.

A n'aquest recorregut, un dia vaig sentir un coro, vaig veure figuera de moro, i també es trèvol pelut. També es juevert del toro, no hi havia argelaga ni bruc.

Caminant jo vaig seguir, vaig comptar 21 arbres, vaig veure s'escanya cabra, es garrover del diable, s'aloc i es botó de foc, es jonc i es ginjol groc.

Fins a's final des camí, que vaig tribar sa sivina, vaig veure ceba marina, es tàrrec, es tem i es fonoll marí.

Amics meus veniu aqui, a passar una estona divina. Aqui tenim sa marina, d'en Rubio i Tudurí, que és cultura menorquina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario